facebook_pixel
 

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Studieafronden


 1. Toepassing Algemene Voorwaarden
  1. Studieafronden, biedt diverse mogelijkheden aan via de website van Studieafronden.com inzake het vereenvoudigen van het maken van scripties voor afstudeerders. De tarieven gelden uitsluitend voor afstudeerders.
  2. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing, tenzij het vasthouden aan de overeenkomst kennelijk onredelijk is.
 2. Overeenkomst
  De aanmelding bij Studieafronden vindt plaats door middel van het volledig online ingevulde aankoop formulier. Hiermee verklaart men zich tevens akkoord met de algemene voorwaarden.
  Bij inschrijving voor een traject verbindt men zich tot volledige betaling van het gehele traject. Deelname wordt direct bevestigd na online betaling via Ideal, PayPal of creditcard.
  Voor de meest actuele tarieven wordt verwezen naar de website van Studieafronden.
  Bij niet betalen van het verschuldigde bedrag vindt geen deelname aan het begeleidingstraject plaats.
  Student heeft geen recht op vermindering, kwijtschelding of teruggave van het verschuldigde bedrag, indien niet of in beperkte mate van de diensten van Studieafronden gebruik is gemaakt.
  Eventuele klachten over de inhoud en/of de vorm van de begeleiding kunnen kenbaar worden gemaakt via info@Studieafronden.com
  Voor het verstrekken van de juiste informatie en eventuele wijzigingen van locaties is Studieafronden  volledig afhankelijk van de medewerking van de student. Als Studieafronden niet de juiste gegevens ontvangt of als student bewust gegevens achterhoudt of vervalst, kan Studieafronden hiervoor, en voor het dientengevolge niet welslagen van de afspraak, geen aansprakelijkheid aanvaarden.
  Studieafronden biedt geen garantie voor te behalen resultaten en is niet aansprakelijk voor tegenvallende resultaten. Studieafronden verplicht zich tot alle redelijkerwijs mogelijke inzet binnen het afgenomen dienstenpakket.
  Studieafronden behoudt zich het recht voor, wijzigingen aan te brengen in het begeleidingspakket.
  Studieafronden behoudt zich het recht een cliënt voor deelname aan een (vervolg)traject te weigeren.
  Tevens is Studieafronden niet aansprakelijk voor eventuele schade welke student oploopt ten gevolge van constatering van plagiaat door de onderwijsinstelling. Studieafronden zal bij een vermoeden van plagiaat, de student wijzen op dit vermoeden en de mogelijke consequenties. Echter is student ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor de tekst en inhoud van de scriptie.
 3. Geheimhouding
  1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
  2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gebruiker gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
 4. Wet bescherming persoonsgegevens (WPB)
  Wij maken u in het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens erop attent dat de door u verstrekte gegevens zoals naam, adres en woonplaats worden opgenomen in onze (klanten) administratie. Wij zullen uw gegevens alleen gebruiken om u te blijven informeren over onze opleidingen of daaraan gerelateerde informatie. Studieafronden verkoopt geen persoonlijke gegevens aan derden. Indien u bezwaar hebt tegen dit gebruik van uw gegevens, dan kunt u dit schriftelijk aan ons laten weten.
 5. Annulering c.q. wijzigingen door Studieafronden
  De trajecten worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen. Studieafronden is ten alle tijden gerechtigd de datum, het aanvangstijdstip, de tijden en de locatie van een opleiding te wijzigen.
  Alle Bootcamps worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
  Studieafronden heeft het recht, indien een ingeplande trainer verhinderd is, om een vervangende trainer in te zetten.
 6. Toepasselijk recht, geschillen
  1. Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
  2. De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
  3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.
 7. Schorsing
  Studieafronden behoudt zich het recht om studenten in bijzondere omstandigheden te weigeren, schorsen en/of te verwijderen. Studenten die zich niet gedragen volgens de sociale norm, en zich agressief of gewelddadig gedrag aanmeten in telefonische, digitale of face-to-face communicaties, tijdens of voor de Bootcamp, kunnen geschorst worden van de Bootcamp. Na schorsing is geen restitutie mogelijk van het betaalde bedrag voor deelname.
 8. Herroepingsrecht
  – Wil je je overeenkomst opzeggen of annuleren binnen de wettelijke bedenktijd? Lees deze informatie altijd zorgvuldig door.
  – Herroepingsrecht is niet van toepassing op inschrijving van een Bootcamp welke binnen 14 dagen na de inschrijving/betaling plaatsvindt.
  – Het herroepingsformulier alleen invullen en terugsturen als je de overeenkomst wilt ontbinden/herroepen binnen de wettelijke bedenktijd.
  – Op de dag wanneer je de inschrijfbevestiging ontvangt, gaat je herroepingsrecht in. Je hebt dan 14 dagen om je Bootcamp kosteloos stop te zetten (het herroepingsrecht).Het herroepingsformulier dien je binnen de gestelde 14 dagen in te vullen. De verzenddatum van het formulier is bepalend. Daarna heb je nog maximaal 14 dagen de tijd om het studiemateriaal onbeschadigd en aangetekend naar ons terug te sturen.Let op: de datum van de inschrijfbevestiging is altijd bepalend, ook wanneer je een latere startdatum hebt gekozen. De datum van de inschrijfbevestiging bepaald tot wanneer je de opleiding kosteloos kunt stopzetten. Het is dus belangrijk dat je dit formulier tijdig naar ons stuurt.

Formulier Herroeping Dienst

Lees voor jij het formulier invult de algemene voorwaarden (zie boven) nog eens goed door.